ENSK SK
 
 
 

Separátor s vírivým prúdom

Eddy Current SeparatorEddy Current Separator

 

Na separáciu neželezných kovov využíva systém spoločnosti Eldan v rôznych etapách v linke dva separátory s vírivým prúdom. Prvý stroj zabezpečuje separáciu neželezných kovov od zložky ťažkých zmiešaných kovov.

Po rozdrobení na ešte menšie časti vo viacúčelovom strúhací drviči separuje druhý separátor s vírivým prúdom neželezné kovy od zložky ľahkých kovov.

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - SYSTÉM S VÍRIVÝM PRÚDOM

Systém s vírivým prúdom sa skladá z nasledujúcich častí:

  • vibračného podávača, ktorý zabezpečuje oddeľovanie materiálu, jeho rovnomerné
        rozmiestňovanie po povrchu podávača a prísun do separátora neželezných kovov,

        Trakčný motor vibračného podávača: 2 x 0,8 kW

  • separátora neželezných kovov, ktorý zabezpečuje separáciu kovových častíc v
        zmiešanej zložke.

        Rýchlosť podávača: približ. 0,3 m/s

        Trakčný motor magnetického rotora: 4,0 kW

        Trakčný motor pásového dopravníka: 1,5 kW

 

Eldan and Arcon company logos